Oszczędzanie na emeryturę w formie polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (IKE UFK, czy IKZE UFK) ma swoje zalety, ale wiąże się z koniecznością dokładanego zapoznania się z warunkami ubezpieczenia. Czy suma ubezpieczenia na życie nas zadowala? Jak wysokie są koszty zerwania umowy? Ile pobierają za zarządzanie fundusze inwestycyjne? Doradzamy, na co zwrócić uwagę.

Konto emerytalne typu IKE i IKZE można założyć w:

  • banku,
  • towarzystwie ubezpieczeniowym,
  • funduszu inwestycyjnym (TFI),
  • powszechnym towarzystwie emerytalnym (PTE),
  • domu maklerskim.

Oczywiście IKE i IKZE dają możliwości optymalizacji podatkowej (m.in. unikania podatku Belki), niezależnie od tego, w jakiej instytucji finansowej uruchomimy takie konto. Jednak ten fakt nie powinien powodować, że wyboru instytucji w której otworzymy konto IKE lub IKZE dokonamy bez zastanowienia.

Ci, którzy chcą oszczędzać i nie zawracać sobie głowy podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, powinni wybrać konto emerytalne pod postacią lokaty w banku lub PTE. Ci, którzy jednak czują się na siłach w zakresie inwestowania, mogą spróbować uruchomić konto pod postacią polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Można to zrobić pod postacią konta w TFI lub rachunku maklerskiego w domu maklerskim.

Zobacz także: Jaki sposób oszczędzania na emeryturę wybrać – IKE czy IKZE

Polisa z IKE UFK i IKZE UFK – po co i dla kogo

IKE i IKZE z polisą na życie z UKF jest to produkt dedykowany osobom chcącym zabezpieczyć nie tylko swój byt na emeryturze, ale również swoją rodzinę w przypadku zgonu czy niezdolności do pracy.

W przypadku zawarcia polisy do wieku 40 lat, klient ma realne szanse na odłożenie relatywnie wysokiej sumy. Co ważne, pieniądze podczas trwania polisy można dowolnie przemieszczać między funduszami. Dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym, zysk z funduszy może znacznie przerosnąć zyski ze środków gromadzonych w ramach lokat bankowych.

Trzeba jednak pamiętać, że większość polis dedykowanych dla IKE lub IKZE ma symboliczną sumę ubezpieczenia życia. Jeśli zależy nam na zabezpieczeniu życia na kwotę powyżej 100 tys. zł, warto zainteresować się inną, oddzielną polisą na życie. Wówczas zawartą już poza IKE i IKZE.

Zobacz także: Poduszka finansowa: co to jest i jak ją zbudować?

Warto pamiętać, że w przypadku polisy na życie składki mogą wzrastać wraz z wiekiem ubezpieczonego. Jest tak w związku ze zwiększającym się ryzykiem zgonu. Warto poprosić sprzedawcę ubezpieczeń o tabelkę z rozpisanymi wysokościami składki w czasie trwania umowy.

Jeśli warunki ubezpieczenia nam odpowiadają, wtedy warto zapoznać się z resztą oferty. Czyli z tym jakie fundusze są dostępne w ofercie IKE / IKZE oraz jaka jest wysokość pobieranych opłat.

IKE UFK i IKZE UFK: Jak sprytnie wybrać polisę i na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę w części funduszowej polisy IKE UFK lub IKZE UFK

Zgodnie z rankingiem Rzeczypospolitej z zeszłego roku, mamy na polskim rynku kilka towarzystw ubezpieczeniowych proponujących nam dość stabilne warunki prowadzenia IKE lub IKZE  w formie polisy na życie z UFK. Rozwiązania takie oferują Nationale-Nederlanden, Aviva i PZU Życie, Generali Życie, SKOK, Aegon, oraz Allianz.

Ranking “Rz” oparty został na  analizie stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięto pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne).

W całym rankingu „Rz” pierwsze miejsce zajęło Nationale-Nederlanden, jednak pod względem wyników finansowych najlepiej wypadła Aviva. Za stopy zwrotu Aviva dostała 47 punktów na 64 możliwe do zdobycia. W zakresie wyników finansowych Nationale-Nederlanden otrzymało 44 pkt., a trzecie w kolejności PZU Życie ledwie 34 pkt.

Przed zawarciem umowy warto również zwrócić uwagę na liczbę oferowanych funduszy i możliwość lokowania środków za granicą. Warto sprawdzić, czy oferta UFK ogranicza się tylko do funduszy inwestujących w polskie papiery wartościowe, czy zawiera także fundusze zagraniczne. Obecność funduszy inwestujących za granicą Polski pomaga w zdywersyfikowaniu portfela.

Uwaga na koszty w polisach na życie IKE UFK i IKZE UFK

Podczas wyboru ubezpieczyciela, któremu powierzymy środki zbierane na “złote lata”, warto zwrócić uwagę również na wysokość opłat za zarządzanie. Opłaty zależą często od polityki inwestycyjnej  danego funduszu.W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych dodatkowych opłat za zarządzanie.

Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Poza tym towarzystwa ubezpieczeniowe postanowiły zniechęcić klientów do wczesnych wypłat wpisując koszty prowadzenia polisy w pierwszych latach jej trwania. Koszt prowadzenia wieloletniej inwestycji zawarty w jej pierwszych latach trwania może zniechęcić wiele osób do przerwania jej trwania, bo opłaty za zerwanie polisy są bardzo wysokie.

Najlepiej jest omówić z przedstawicielem towarzystwa wszystkie elementy składki oraz przewidywane koszty. W przypadku zawarcia polisy agenci mają obowiązek udzielić tej informacji – jeżeli klient zapyta o nią. Przede wszystkim więc pytajmy o każdą wątpliwość i wyjaśniamy każde niedopowiedzenie.