Jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność i przyśpieszyć pracę w Excelu, to warto zapamiętać te 40 skrótów klawiszowych.

Prawie każdy choć raz korzystał z Excela. Teraz też coraz częściej jest on nam potrzebny do pracy. Dlatego, żeby zwiększyć swoją wydajność, warto znać te 40 skrótów klawiszowych. Dzięki nim będziesz pracował jeszcze szybciej niż dotychczas.

Oto najbardziej przydatne skróty do pracy z Excelem

Ctrl+O – otwieranie skoroszytu

Ctrl+W – zamykanie skoroszytu

Ctrl+S – zapisywanie skoroszytu

Ctrl+X – przenoszenie zaznaczonych komórek

Ctrl+C – kopiowanie zaznaczonych komórek

Ctrl+V – wklejanie

Ctrl+Z – cofanie

Ctrl+K – otwieranie okna dialogowego Wstaw hiperlink

Delete – usuwanie zawartości komórki

Alt+H – przechodzenie do karty Narzędzia główne

Alt+N – przechodzenie do karty Wstawianie

Shift+Tab – przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym

Ctrl+End – przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie

Ctrl+Home – przechodzenie na początek arkusza

Alt+H, H – wybieranie koloru wypełnieni

Ctrl+B – pogrubienie

Alt+H, B – dodawanie obramowania

Shift+F2 – dodawanie lub edycja komentarza komórki

Alt+H, D, C – usuwanie kolumny

Ctrl+9 – ukrywanie zaznaczonych wierszy

Ctrl+0 – ukrywanie zaznaczonych kolumn

Excel skróty

Ctrl+1 – otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek

Ctrl+Shift+Dwukropek (:) – wstawianie bieżącej godziny

Ctrl+Średnik (;) – wstawianie bieżącej daty

Ctrl+Shift+Tylda (~) – stosowanie ogólnego formatu liczbowego

Ctrl+Shift+Znak dolara ($) – stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach)

Ctrl+Shift+Procent (%) – stosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

Ctrl+Shift+Znak numeru (#) – stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

Ctrl+Shift+Znak @ – stosowanie formatu czasu z godziną i minutami

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!) – stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

Ctrl+L lub Ctrl+T – wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli

F2 – edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości

F4 – sam klawisz powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe

Ctrl+F4 – zamyka okno zaznaczonego skoroszytu

Alt+F4 – zamyka program Excel

F12 – sam klawisz wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako

Shift+F11 – wstawia nowy arkusz

Ctrl+Spacja – zaznaczanie całej kolumny w arkuszu

Shift+Spacja – zaznaczanie całego wiersza w arkuszu

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja – zaznaczanie całego arkusza

Na samym początku używanie skrótów może być nieco męczące. Szczególnie jeśli mamy słabą pamięć. Dlatego warto sobie zapisać te najczęściej przez nas używane lub wydrukować listę, którą będziemy mieć obok komputera. W krótkim czasie przekonasz się, że używanie skrótów na co dzień, wyraźnie przyśpieszy twoją pracę w Excelu.